Ekologisk hållbarhet är ett av de mest debatterade ämnena när man talar om framtiden för vår planet, men det är de konkreta handlingarna som verkligen gör skillnad.

Solideas själ blir allt ”grönare”.

Eftersom omsorg om vår värld är ett ansvar för alla och envar.
Även den enskilda individens val är viktiga för att sprida en hållbarhetskultur som leder till verkliga gynnsamma effekter.

Dr. Luca Pinelli, CEO Solidea

Solideas gröna själ

 • I Kenya sätter Solideas skog sina rötter

 • Våra produkters förpackningar blir hållbara

 • Optimering av produktionsprocesser med metoden Bedömning av livscykel

 • Bättre hantering av lagringsprocesser för att minimera pappförbrukningen

 • Optimering av förpackningar och gröna frakter

 • Den nya solcellsanläggningen på 467 kWp

I Kenya sätter Solideas skog sina rötter

Solidea har anslutit sig till programmet för återbeskogning som bedrivs av Treedom, ett ungt och dynamiskt startup-företag som har varit aktivt sedan 2010 och erbjuder privatpersoner och företag chansen att plantera träd ”på distans” och följa deras uppväxt online, tack vare geolokalisering, på ett genomskinligt och roligt sätt i syfte att hjälpa miljön och ge nya chanser till de berörda lokala samhällena.

Därigenom föds Solideas skog i Kenya. Ett åtagande som kommer att pågå över tid med målet att låta Solideas skog växa konstant, där ytterligare träd kommer att planteras med jämna mellanrum för att skydda den biologiska mångfalden ännu mer och minimera koldioxidutsläppen, med relaterade gynnsamma effekter för hela planeten.

Vidare kommer skogens fruktträd att skötas av små bondekooperativ och därigenom bidra till att skapa föda, utbildning, sysselsättning och inkomst i området.
Utöver att ha omedelbara gynnsamma effekter för området är det certifierat att varje 1 000 träd kompenserar för 360 000 kg koldioxid på 20 år.

Upptäck Solideas skog

Våra produkters förpackningar blir hållbara

Våra produkters förpackningar blir hållbara eftersom vi har börjat använda enbart papper som kommer från skogar som förvaltas på ett ansvarsfullt sätt enligt rigorösa miljömässiga, ekonomiska och sociala principer, eftersom träden är en värdefull tillgång.
Dessutom har vi övergått till digitalt tryck vad gäller kataloger och broschyrer samt allt material som inte nödvändigtvis måste skrivas ut på papper.

Vi optimerar produktionsprocesserna med metoden Bedömning av livscykel

Vårt projekt är en plattform som vidtar procedurer som certifieras av internationella organ för att göra att vår känslighet och medvetenhet om miljön blir ett konkret och produktivt åtagande.

Därför har vi analyserat produktionsprocesserna enligt metoden Bedömning av livscykel (LCA, Life Cycle Assessment), en standard på internationell nivå som gör det möjligt att kvantifiera den potentiella påverkan på miljön och människors hälsa som är förknippad med en vara eller en tjänst, från respektive förbrukning av resurser till emissioner.

På grundval av studiens utfall har vi vidtagit alla åtgärder som behövs för att verkligt och effektivt vara gröna även i produktions- och distributionsprocesserna.

Redan idag använder företaget el som helt kommer från förnybara källor, vilket innebär en minskning av koldioxidutsläppen med 22 %.

Och vår #solideaforest gör det möjligt att kompensera för 360 000 kg koldioxid på 20 år.

Men det slutar inte här: varje år kommer Solidea att ägna betydande investeringar åt hållbarheten och verka för att reducera sin miljöpåverkan så mycket som möjligt.

Vi förbättrar hanteringen av lagringsprocesser för att minimera pappförbrukningen

Vi är även uppmärksamma på hanteringen av vårt lager, som är automatiserat och sköts av 4 robotar som enbart använder lådor av hållbar plast som har tillverkats en gång för alla och återanvänds konstant.

Från installationen av den första roboten Charlie 2004 till 2023 har vi uppnått en besparing motsvarande:

 • 1.009.655 papplådor
 • 848.714 kg papper
 • 12.674 träd
 • 373.433.822 L VATTEN
 • 6.475.260 kW

Vi optimerar förpackningarna och frakterna är gröna

Vårt åtagande för miljön följer med produkterna även när de lämnar företaget.

Samtliga fraktlådor är av återvunnet papper.
Dessutom anlitar vi för leverans av våra produkter till försäljningsställena enbart fraktfirmor som ger passande garantier om aktivering av gröna policyer inom ramen för sin verksamhet.

Plast? Ja, men ...
... endast återvunnen och garanterad sådan ...
För påsarna som vi skyddar produkten med så att den når sin destination i perfekt skick. Och för samtliga tillbehör och föremål som kräver ett tåligt och hållbart material.

Den nya solcellsanläggningen på 467 kWp

Hållbarhet är numera brådskande. Tretusen kvadratmeter solceller är för oss ännu ett steg mot energioptimering.

Vi fortsätter att göra vårt bästa för att göra vår värld allt grönare.

Använd takyta: 3 000 m2
Installerad effekt: 467,40 kWp
Förhindrade koldioxidutsläpp: 137,99 t
Motsvarande planterade träd: 6 338
Egen förbrukning: 57 % producerad energi
Energitillförsel till nätet: 43 %

Solideas 10 gröna förhållningsrutiner

Kvalitet är en av vår verksamhets grundvärderingar och syftar till människors välbefinnande. Att konkret ta hand om planetens välbefinnande för att garantera våra barn den bästa livskvalitén är således en naturlig och ofrånkomlig process för näringsidkare idag.
Vårt företag tillämpar 10 dagliga ekologiskt hållbara rutiner, därför att uppbyggnaden av ett miljömedvetet samhälle inte längre bara är nödvändigt, utan även brådskande.

Dr. Luca Pinelli, CEO Solidea

Underskatta inte ditt åtagande. Framtiden för vår planets miljö beror inte bara av beslut som fattas av jordens stora. Var och en av oss är ansvarig för sin egen livsstil och varje enskilt beteende har en viss påverkan på resurserna i vårt ekosystem.
Och varför då inte börja med en gång, i vår lilla skala, att fatta beslut som kan göra skillnad och leda till konkreta gynnsamma effekter?

Det ankommer på var och en av oss, inte på de andra... De andra är vi!

Dr. Luca Pinelli, CEO Solidea