Behöver du hjälp? Ring oss på 00800-04082004

Login 0Kundvagn

Ekologisk hållbarhet är ett av de mest debatterade ämnena när man talar om framtiden för vår planet, men det är de konkreta handlingarna som verkligen gör skillnad.

Solideas själ blir allt ”grönare”.

Eftersom omsorg om vår värld är ett ansvar för alla och envar.
Även den enskilda individens val är viktiga för att sprida en hållbarhetskultur som leder till verkliga gynnsamma effekter.

Dr. Luca Pinelli, CEO Solidea

Solideas gröna själ

  • I Kenya sätter Solideas skog sina rötter

  • Våra produkters förpackningar blir hållbara

  • Optimering av produktionsprocesser med metoden Bedömning av livscykel

  • Bättre hantering av lagringsprocesser för att minimera pappförbrukningen

  • Optimering av förpackningar och gröna frakter

I Kenya sätter Solideas skog sina rötter

Solidea har anslutit sig till programmet för återbeskogning som bedrivs av Treedom, ett ungt och dynamiskt startup-företag som har varit aktivt sedan 2010 och erbjuder privatpersoner och företag chansen att plantera träd ”på distans” och följa deras uppväxt online, tack vare geolokalisering, på ett genomskinligt och roligt sätt i syfte att hjälpa miljön och ge nya chanser till de berörda lokala samhällena.

Därigenom föds Solideas skog i Kenya. 1 000 träd till att börja med och ett åtagande som kommer att pågå över tid med målet at låta Solideas skog växa konstant för att värna om biologisk mångfald och minimera koldioxidutsläppen, med relaterade gynnsamma effekter för hela planeten.

Vidare kommer skogens fruktträd att skötas av små bondekooperativ och därigenom bidra till att skapa föda, utbildning, sysselsättning och inkomst i området.

Upptäck Solideas skog

Våra produkters förpackningar blir hållbara

Vi har börjat använda enbart FSC-certifierat papper samt övergått till digitalt tryck vad gäller förpackningar, kataloger och broschyrer samt allt material som inte nödvändigtvis måste skrivas ut på papper.

Då träd är en värdefull vara, förlitar vi oss på garantin enligt FSC – Forest Stewardship Council, en ideell NGO som har tagit fram ett skogscertifieringssystem som är erkänt på internationell nivå för korrekt hantering av skog och spårbarhet av därav framställda produkter.

Optimering av produktionsprocesser med metoden Bedömning av livscykel

För ett fullständigt åtagande håller vi på att vidta alla åtgärder som behövs för att verkligt och effektivt vara gröna även i produktions- och distributionsprocesserna.

Vi har inlett analysen av produktionsprocesserna enligt metoden Bedömning av livscykel (LCA, Life Cycle Assessment), en standard på internationell nivå som gör det möjligt att kvantifiera den potentiella påverkan på miljön och människors hälsa som är förknippad med en vara eller en tjänst, från respektive förbrukning av resurser till emissioner.
Vi ser därefter till att beräkna organisationens koldioxidavtryck för att bestämma det exakta antalet plantor som behövs för att kompensera för vårt företags koldioxidutsläpp.

Bättre hantering av lagringsprocesser för att minimera pappförbrukningen

Vi är även uppmärksamma på hanteringen av vårt lager, som är automatiserat och sköts av 4 robotar som enbart använder lådor av hållbar plast som har tillverkats en gång för alla och återanvänds konstant.

Från installationen av den första roboten Charlie 2004 till 2018 har vi uppnått en besparing motsvarande:

  • 750.000 papplådor
  • 630.000 kg papper
  • 9.450 träd
  • 277.200.000 L VATTEN
  • 4.788.000 kW

Optimering av förpackningar och gröna frakter

Vårt åtagande för miljön följer med produkterna även när de lämnar företaget.

Samtliga fraktlådor är av återvunnet papper.
Dessutom anlitar vi för leverans av våra produkter till försäljningsställena enbart fraktfirmor som ger passande garantier om aktivering av gröna policyer inom ramen för sin verksamhet.

Solideas 10 gröna förhållningsrutiner

Kvalitet är en av vår verksamhets grundvärderingar och syftar till människors välbefinnande. Att konkret ta hand om planetens välbefinnande för att garantera våra barn den bästa livskvalitén är således en naturlig och ofrånkomlig process för näringsidkare idag.
Vårt företag tillämpar 10 dagliga ekologiskt hållbara rutiner, därför att uppbyggnaden av ett miljömedvetet samhälle inte längre bara är nödvändigt, utan även brådskande.

Dr. Luca Pinelli, CEO Solidea

Underskatta inte ditt åtagande. Framtiden för vår planets miljö beror inte bara av beslut som fattas av jordens stora. Var och en av oss är ansvarig för sin egen livsstil och varje enskilt beteende har en viss påverkan på resurserna i vårt ekosystem.
Och varför då inte börja med en gång, i vår lilla skala, att fatta beslut som kan göra skillnad och leda till konkreta gynnsamma effekter?

Det ankommer på var och en av oss, inte på de andra... De andra är vi!

Dr. Luca Pinelli, CEO Solidea